Algemeen nut beogende instelling

ANBI publicaties

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en een aantal gegevens op internet publiceren. Hieronder zijn deze gegevens te lezen.

Gegevens

Naam: Stichting HoKaZo
Adres: Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden
Tel. nr.: 0413-260546
KVK-nr.: 41086330
RSIN-nr: 805600140
Bankrekening: NL40INGB0668967463
Mail bestuur: bestuur@hokazo.nl

Bestuursleden

Voorzitter: Wilbert Linders
Penningmeester: Ryanne de Lege
Secretaris: Michelle Nijenhuis
Algemeen bestuurslid: Chantal van Merwijk
Algemeen bestuurslid: Melissa Degen
Algemeen bestuurslid: Michelle Zonneveld
Algemeen bestuurslid: vacature

Doelstelling

Het beleid van Stichting HoKaZo is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling: `Het zonder winstoogmerk op zich nemen van de zorg voor honden en katten en andere zwerf- en afstandsdieren en bieden van hulp aan eigenaren en instellingen bij de (her)opvoeding van honden en katten en het herplaatsen van dieren uit het verzorgingsgebied van de Stichting`.

Doelstellingen zijn daarbij:

Missie

Dierenwelzijn staat altijd voorop. Dat is waar wij het voor doen: dieren een betere toekomst geven. Onze taak is het opvangen van zwerf- en afstandsdieren uit het verzorgingsgebied van de Stichting en de juiste en duurzame match te vinden tussen mens en huisdier. Wij richten ons op het welzijn van de ons toevertrouwde dieren en streven ernaar de kwaliteit van de door ons geboden zorg steeds te verbeteren. Wij hanteren daarbij een anti-inslaapbeleid.

Onze missie is:
Een professionele organisatie te zijn, die een serieuze bijdrage levert aan het verminderen van dierenleed, het helpen van dieren in nood en het verbeteren van dierenwelzijn in onze regio.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn nauw verbonden met de doelstelling van de stichting:

Het werkgebied van Stichting HoKaZo bestaat uit de volgende gemeenten: Uden, Veghel, Schijndel, Boekel, Grave, Mill en St. Hubert, St. Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Bernheze.

Inkomsten en vermogen

Stichting HoKaZo heeft de volgende inkomsten: 

Als we vermogen hebben, zetten we dat op een veilige manier op de bank. We doen niet aan beleggingen of aan financiële producten waar risico's aan verbonden zijn. Geld wordt alleen aangewend voor de Stichting zelf. Stichting HoKaZo houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting HoKaZo.

Het batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting zal ten goede komen aan een doel gelijk aan dat van de Stichting.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het personeel wordt beloond op basis van het arbeidsreglement.

Administratie

De administratie van de instelling wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door BoekZo.

Uit deze administratie dient ondermeer de aard en omvang te blijken van:
de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoeding en vacatiegelden;de kosten van beheer van de Stichting;de andere uitgaven van de Stichting; de aard en omgang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting.

Financieel jaarverslag

Klik voor het financieel jaarverslag hier.